Digital Tilgængelighed

Adgang for alle

Professionel rådgivning

Sensus er en kompetent og erfaren samarbejdspartner, der tilbyder højt kvalificeret rådgivning baseret på internationale standarder og best practices. Sensus har bred erfaring med digital tilgængelighed og tilgængeligt webdesign, ligesom Sensus gennemfører formelle test af tilgængeligheden til web- og it-løsninger.

Rådgivning

Som rådgiver er Sensus en fleksibel og professionel samarbejdspartner. Uanset om det drejer sig om længere projekter eller en enkel test, bestræber Sensus sig på at tilpasse sig den aktuelle opgave, budgettet og de relevante behov.

Sensus rådgiver om teknologianvendelse og udvikling af teknologi for mennesker med særlige behov. Sensus bistår bl.a. med at skrive kravspecifikationer, gennemføre udbudsforretninger, lede projekter i Danmark og internationalt, sikre en tilgængelig dokumentproduktion og rådgive udviklere og designere om digital tilgængelighed.

Sensus’ rådgivning er baseret på internationalt accepterede standarder, eksempelvis retningslinjerne for tilgængelighed fra W3C, som også danner grundlag for de officielle danske retningslinjer.

Vi tilbyder rådgivning indenfor:

  • Udvikling
  • Design
  • Projektforløb

Udvikling

Sensus tilbyder rådgivning og undervisning til udviklere og udviklingsbureauer. Undervisningen kan tilrettelægges efter målgruppen af deltagere, eller en blanding af flere målgrupper.

Vi tilbyder f.eks. en generel introduktion til hvorledes man udvikler tilgængelige webapplikationer, herunder forhold omkring semantisk struktur, hvorledes man anvender ARIA til at øge tilgængeligheden, gældende standarder (WCAG/ARIA), hvordan udvikling påvirker tilgængelighed og anvendelighed, samt værktøjer og teknikker til at udvikle tilgængelige løsninger.

Design

Vi tilbyder rådgivning og undervisning til designere og designbureauer.

Vi gennemfører strukturerede analyser og vurderinger af løsningers foreslåede design og navigationsstruktur. Resultatet er en rapport, som identificerer potentielle tilgængelighedsmæssige problemer og beskriver forslag til forandringer.

Projektforløb

Ved at indtænke tilgængelighed i hele udviklingsforløbet, fra start til slut, opnås de bedste resultater.

Sensus tilbyder rådgivning til sikring af digital tilgængelighed gennem et helt projektforløb fra den indledende fastlæggelse af en tilgængelighedspolitik over udarbejdelse af udbudsmateriale, kravspecifikation og leverandørvalg til test af såvel design som den implementerede løsning. Efter overdragelsen af en ny løsning tilbyder Sensus tillige uddannelse af webredaktøren i at anvende det nye CMS på en tilgængelig måde, samt i produktion af tilgængelige dokumenter.

Rådgivningen er fleksibel og tilpasses de konkrete ønsker, krav, prioriteringer, tidsfrister og budgetter i projektet.

Test af digitale løsninger

Sensus har stor erfaring med at teste digitale løsninger med henblik på at sikre tilgængeligheden. Sensus kan bistå med at teste webtilgængelighed, mobile applikationer samt udfører brugertest bestående af et panel af brugere med særlige krav og behov.

Vi tilbyder forskellige typer af test:

  • Tilgængelighedstest
  • Brugertest
  • Test af mobile applikationer

Tilgængelighedstest

Ekspertvurdering af digitale løsninger

I en formel tilgængelighedstest vurderes digitale løsninger i forhold til de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign (WCAG 2.1). Derudover udnytter Sensus sin erfaring inden for området til at sikre en god brugervenlighed, især i forhold til brugere af kompenserende teknologi. En tilgængelighedstest giver eksempler på følgende:

  • Hvor bryder løsningen med retningslinjerne for digital tilgængelighed
  • Hvilke brugergrupper afskæres pga. disse brud
  • Hvordan afhjælpes disse brud

Testen gennemføres som en kombination af automatisk validering og manuel analyse af løsningen i overensstemmelse med godt skik for tilgængelighedstest.

Resultatet dokumenteres i en testrapport, der gør arbejdet med at rette eventuelle tilgængelighedsproblemer let og overskueligt.

Afhængig af behov i det enkelte projekt tilbyder Sensus både enkeltstående og faseopdelte tilgængelighedstests.

Brugertest

En vurdering af tilgængelighed i praksis.

I en brugertest underkastes løsningen en række tests. Disse tests udføres af et panel af brugere med særlige krav og behov, hvoraf nogle anvender kompenserende teknologier (f.eks. skærmlæsere, forstørrelsesprogrammer, punktskriftdisplay, oplæsnings- og staveprogrammer). 

Sensus samarbejder med et netværk af brugere med og uden funktionsnedsættelser. Brugertesten kan gennemføres af en brugergruppe på minimum tre personer, men Sensus anbefaler mindst fem brugere. Brugertesten giver et reelt indblik i hvorledes visse brugere afskæres fra eller oplever problemer med en løsning. Resultaterne dokumenteres i en rapport, ligesom de efter aftale kan dokumenteres på video.

Test af applikationer

Test af apps på smartphones og tablets.

Tests af apps på mobile platforme gennemføres i forhold til de gældende retningslinjer fra W3C, Apple og Google. Sensus tester apps på Apple iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) og Google Android, samt web-apps på begge platforme. Resultaterne dokumenteres i en testrapport med forklaringer på hvorledes eventuelle tilgængelighedsproblemer kan afhjælpes.

Projektforløb

Erfaringsmæssigt opnår man de bedste resultater, hvis man indtænker tilgængelighed i alle projektets faser. Sensus har stor erfaring i at bistå projektejere med at implementere tilgængelige løsninger.

Sensus tilbyder rådgivning til sikring af digital tilgængelighed gennem et helt projektforløb fra den indledende fastlæggelse af en tilgængelighedspolitik over udarbejdelse af udbudsmateriale, kravspecifikation og leverandørvalg samt formelle test af tilgængeligheden af såvel design som den implementerede løsning. Efter overdragelsen af en ny løsning tilbyder Sensus tillige uddannelse af webredaktøren i at anvende det nye CMS på en tilgængelig måde, samt i produktion af tilgængelige dokumenter.

Rådgivningen er fleksibel og tilpasses de konkrete ønsker, krav, prioriteringer, tidsfrister og budgetter i projektet.

Forberedelse

I den indledende proces kan Sensus bistå med strategisk rådgivning, formulering af tilgænglighedspolitik og undervisning i form af kursus og workshops.

Tilgængelighedspolitik

Tilgængelighedspolitikken skal anvendes til at opsætte krav m.h.t. overholdelse af tilgængeligheden. Kravene skal stilles både internt og eksternt og bør indarbejdes i (eksempelvis) IT-politikken, kommunikationspolitikken, sprogpolitikken og i design-manualer.

Kursus for projektgruppe

Sensus anbefaler ofte, at der indledningsvis afholdes et kursus for de af kundens medarbejdere samt repræsentanter fra leverandøren, som indgår i projektet med udvikling af et nyt websted. Formålet med kurset er at sikre, at projektdeltagerne har en grundlæggende forståelse af webtilgængelighed, retningslinjerne for tilgængeligt webdesign og kravene til tilgængelighed i den færdige løsning.

Udbud

Kvalitetssikring af kravspecifikationen

Vi foretager vurdering af kravspecifikation og øvrige udbudsmaterialer med henblik på at sikre, at kravene til tilgængelighed er dækkende og at der ikke indgår elementer i kravspecifikationen, som kan medføre utilgængelighed samt at der i projektplanen afsættes den fornødne tid til at teste tilgængeligheden og løse eventuelle problemer.

Indkøb

Leverendørvalg

Vi kan bistå i forbindelse af leverendørvalg. På baggrund af indkommende tilbud kan vi udarbejde en prioriteret anbefaling. Anbefalingen vil være baseret på hvorledes de enkelte tilbud vurderes at opfylde kravene til tilgængelighed.

Vurdering af teknologi

Vi tilbyder en struktureret analyse og vurdering af de teknologier, som påtænkes anvendt i forbindelse med en løsning. I den forbindelse drager vi bl.a. nytte af vores omfattende erfaring fra test af en lang række udviklingsværktøjer og content management systemer.

Implementering

Vurdering af design

På baggrund af en mock-up i HTML vurderer vi løsningens design. Formålet er at sikre, at jeres ønsker til design overholder kravene til tilgængelighed i forbindelse med især farver, kontraster, skrifttyper, skriftstørrelser og navigation.

Løbende test

Undervejs i udviklingsforløbet bør den nye løsning tilgængelighedstestes med henblik på at identificere eventuelle brud på retningslinjerne for digital tilgængelighed, således at disse kan rettes i tide.

Overdragelse

Uddannelse af webredaktører

For at sikre, at kommunens medarbejdere kan anvende redigeringsmulighederne i det nye content management system (CMS) på en tilgængelighedsmæssig korrekt måde, bør alle medarbejdere, som skal udgive og vedligeholde webindhold, gennemføre en kort kursus. Dette kursus kan med fordel afvikles i forbindelse med den generelle uddannelse i det nye CMS.

Afsluttende test

I forbindelse med afslutningen af udviklingsprojektet bør den nye løsning tilgængelighedstestes med henblik på at verificere, at løsningen overholder kravene til tilgængelighed fra kravspecifikationen.

Brugertest

Som supplement til den afsluttende tilgængelighedstest kan man eventuelt gennemføre en brugertest med brugere med forskellige sansemotoriske og kognitive funktionsnedsættelser (blinde, svagsynede, ordblinde, motorisk handicappede). Brugertesten kan anvendes til at identificere tilgængelighedsproblemer, ligesom den kan anvendes til at dokumentere at løsningen kan anvendes af brugere med særlige behov.